Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Beer625

Pages: [1] 2 3 ... 80
1
สมาคมไทย-ญี่ปุ่น ร่วมมือธนาคารกสิกรไทย และสภาหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯย้ำเศรษฐกิจไทยได้ผ่านจุดต่ำสุดในไตรมาสที่ 3 -สร้างเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทยพร้อมก้าวต่อไปหลังวิกฤตโควิด

สมาคมไทย-ญี่ปุ่น ร่วมมือธนาคารกสิกรไทย และสภาหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ จัดงานสัมมนา “Thailand Post-COVID-19: Rain or Sunshine?”สร้างเชื่อมั่นไทยพร้อมก้าวต่อไปหลังผ่านพ้นวิกฤติโควิด-19 -ภาครัฐย้ำนโยบายชัดในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจ แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างในระยะยาว  ตระหนักถึงโอกาสสร้างห่วงโซ่อุปทานที่สอดคล้องไปกับกระแส ESG เคลื่อนเศรษฐกิจไทยเติบโตยั่งยืนในอนาคตข้างหน้า

สร้างเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทยพร้อมก้าวต่อไปหลังวิกฤตโควิด
สร้างเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทยพร้อมก้าวต่อไปหลังวิกฤตโควิด

          นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดงานโดยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนว่า “เศรษฐกิจไทยได้ผ่านจุดต่ำสุดในไตรมาสที่ 3 และกำลังเข้าสู่ช่วงฟื้นตัว ในช่วงหลังโควิด ภูมิทัศน์ของเศรษฐกิจไทยหลังโควิดจะเปลี่ยนไปและเต็มไปด้วยโอกาสทางธุรกิจ

 

 ดังนั้น เราต้องเสริมสร้างอุตสาหกรรมหลักของไทยให้แข็งแกร่ง เช่น ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจ health care อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต และอุตสาหกรรมยานยนต์ ตลอดจนปรับตัวให้สอดรับกับกระแส Climate Change”  สร้างเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทยพร้อมก้าวต่อไปหลังวิกฤตโควิด
สร้างเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทยพร้อมก้าวต่อไปหลังวิกฤตโควิด
       

นายคาซูยะ นาชิดะ (Mr. Kazuya Nashida) เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย มีความเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นในอนาคตว่าจะก้าวสู่ “การสร้างสรรค์ร่วมกัน (a partnership of co-creation)” โดยไทยและญี่ปุ่นจะสร้างสรรค์คุณค่าใหม่และนวัตกรรมร่วมกัน และความสัมพันธ์อันดีที่มีมายาวนานจะกลายเป็นความสัมพันธ์ที่เท่าเทียม เพื่อแบ่งปันภูมิปัญญาร่วมกัน และส่งเสริมซึ่งกันและกันในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้นในอนาคต

สร้างเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทยพร้อมก้าวต่อไปหลังวิกฤตโควิด
สร้างเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทยพร้อมก้าวต่อไปหลังวิกฤตโควิด

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวในงานเสวนาในหัวข้อ “ทิศทางของนโยบายภาครัฐ” ถึงแม้ว่ารัฐบาลต้องใช้งบประมาณมหาศาลเพื่อบรรเทาผลกระทบของโควิด ซึ่งปัจจุบันสถานะการคลังของไทยยังแข็งแกร่ง ภาครัฐมีสภาพคล่องมากพอที่จะดำเนินนโยบายเศรษฐกิจเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังจากนี้

 

ในส่วนของความกังวลประเด็นหนี้สาธารณะที่มีการขยายเพดานเพิ่มขึ้นจาก 60% เป็น 70% ของ GDP รัฐบาลมุ่งเน้นความสามารถในการชำระหนี้ โดยการดูแลให้รายได้ภาครัฐกับภาระดอกเบี้ยมีความสอดคล้องกัน นอกจากนี้ในส่วนของประเด็น climate change รัฐบาลมีแผนสนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าซึ่งจะเป็นส่วนช่วยแก้ปัญหาการปล่อยมลพิษรวมถึงฝุ่น PM2.5 

 

 

 


สร้างเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทยพร้อมก้าวต่อไปหลังวิกฤตโควิด
สร้างเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทยพร้อมก้าวต่อไปหลังวิกฤตโควิด

นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้กล่าวถึงแผนการปฏิรูปโครงสร้างประเทศที่คำนึงถึงประเด็นเชิงโครงสร้างทั้งการขาดแคลนแรงงาน การศึกษา สังคมผู้สูงอายุ ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐาน

สร้างเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทยพร้อมก้าวต่อไปหลังวิกฤตโควิด
สร้างเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทยพร้อมก้าวต่อไปหลังวิกฤตโควิด

นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กล่าวถึงการมุ่งเน้นให้สิทธิประโยชน์การลงทุนเพื่อให้ห่วงโซ่การผลิตอุตสาหกรรมของไทยมีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมถึงการยกระดับมูลค่าห่วงโซ่การผลิต ตลอดจนอำนวยความสะดวกให้ประเทศไทยสามารถดึงดูดแรงงานทักษะสูงจากต่างประเทศมากขึ้น

สร้างเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทยพร้อมก้าวต่อไปหลังวิกฤตโควิด
สร้างเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทยพร้อมก้าวต่อไปหลังวิกฤตโควิด

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “การมุ่งสู่ ESG ของไทย” โดยเน้นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนว่า “มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ภาครัฐ เอกชน และสังคมต้องร่วมมือกัน ผ่านทาง Public Private Partnership (PPP) ในการสร้างกลไกตลาดคาร์บอน และการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในประเด็น Climate Change จากนี้ไป ยังมีโอกาสทางธุรกิจอีกมาก

 

เช่น การมุ่งสู่อุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ แต่ต้องเร่งปรับตัวให้สอดรับกับกระแส Climate Change” นอกจากนี้ ในการพัฒนาที่ยั่งยืน ประเทศไทยจำเป็นต้องยกระดับอุตสาหกรรมสู่การสร้างห่วงโซ่อุปทานสีเขียว (Green Supply Chain) และการปลูกป่าทดแทน เพื่อบรรลุถึงเป้าหมายที่ net zero ที่ไทยได้ให้ไว้กับประชาคมโลก

 

สร้างเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทยพร้อมก้าวต่อไปหลังวิกฤตโควิด
สร้างเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทยพร้อมก้าวต่อไปหลังวิกฤตโควิด

ในส่วนของเสวนาในหัวข้อ “การปฏิรูปกฎระเบียบภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกทางธุรกิจ” การพัฒนาระบบราชการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับภาคธุรกิจเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพและดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ รัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับ digital transformation โดยการปรับกระบวนงานและจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลเพื่อเชื่อมต่อและแบ่งปันข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กล่าวว่า “เราจะมุ่งไปสู่ digital government ซึ่งตอบโจทย์ภาคธุรกิจ นักลงทุนต่างชาติ และประชาชน”

สร้างเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทยพร้อมก้าวต่อไปหลังวิกฤตโควิด
สร้างเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทยพร้อมก้าวต่อไปหลังวิกฤตโควิด

หลังจากนั้น ดร. กอบศักดิ์ ภูตระกูล ประธานคณะอนุกรรมการปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและดำเนินธุรกิจ ยังกล่าวเสริมว่า “เพื่อที่จะดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ รัฐบาลวางแผนจะผ่อนคลายกฎระเบียบภาครัฐเพื่อส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve Industries) เช่น กฎระเบียบของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในการขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงานเพื่อดึงดูดแรงงานทักษะสูงจากต่างประเทศ โดยหลักการในการปฏิรูปกฎหมายมี 3 ประการด้วยกัน คือ ความถูกต้อง ความจำเป็น และการอำนวยความสะดวกทางธุรกิจ

งานสัมมนาวันนี้ยังได้รับเกียรติจากนักธุรกิจชั้นนำ และข้าราชการระดับสูงเข้าร่วมงาน ได้แก่ นายโนริอากิ ยามาชิตะ (Mr. Noriaki Yamashita) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด นายวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน และนายอัทสึชิ ทาเคทานิ (Mr. Atsushi Taketani) ประธานเจโทร สำนักงานกรุงเทพ เสวนาในประเด็นความท้าทายของไทยในการก้าวข้ามปัญหาเชิงโครงสร้าง และเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของไทย

สร้างเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทยพร้อมก้าวต่อไปหลังวิกฤตโควิด
สร้างเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทยพร้อมก้าวต่อไปหลังวิกฤตโควิด

ในช่วงสุดท้าย นายกลินท์ สารสิน นายกสมาคมไทย-ญี่ปุ่น และประธานอาวุโส สภาหอการค้าไทยแห่งประเทศไทย ได้กล่าวสรุปว่า “เศรษฐกิจไทยกำลังฟื้นตัวจากโควิด ท่ามกลางประเด็นท้าทายหลายหลายที่เศรษฐกิจไทยกำลังเผชิญ ภาครัฐและเอกชนมีความร่วมมือที่จะสร้างสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจให้เอื้อต่อการลงทุนที่ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงหลังจากโควิด ทั้งนี้ ประเด็นต่างๆ ที่ได้ถูกหยิบยกมากล่าวในงานสัมมนานี้คาดว่าจะเป็นประโยชน์และช่วยเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อก้าวไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต”

2
ท่ออ่อนสแตนเลส
ข้ออ่อนสแตนเลส
เชื่อมท่ออ่อนสแตนเลส
ท่ออ่อนสแตนเลสหน้าแปลน

3
รับถมดิน ราคาถูก ติดต่อ 080-022-3804 www.mmee2000.com

4
ซ่อมหม้อต้มสแตนเลส
ทำหม้อต้มสแตนเลส
เชื่อมหม้อต้มสแตนเลส
ผลิตหม้อต้มสแตนเลส

5


บัตรเดบิต KBank x PEANUTS สุดคิ้วท์ ครั้งแรกในไทยที่บัตรเดบิตสะสมพ้อยท์ได้คุ้มยกแก๊ง ส่ง 3 บริการทางการเงินพร้อมชวนชาวแก๊งออมเงินฝากประจำ 24เดือนรับดอกเบี้ย1.25%ต่อปีไม่เสียภาษี

กสิกรไทยออกคอลเลกชันสุดคิ้วท์ KBank x PEANUTS เอาใจสาวกสนูปปี้แอนด์เดอะแก๊ง ส่ง 3 บริการทางการเงินชวนแฟนคลับตามเก็บให้ครบ พร้อมเปิดตัวบัตรเดบิตใบแรกในไทยที่สะสมพ้อยท์ได้ และชวนออมเงินกับแก๊ง PEANUTS วันนี้ รับดอกเบี้ยสูงสุด 1.50% ต่อปี บริการทางการเงินที่จะชวนคุณเข้าร่วมแก๊ง มีดังนี้

บัตรเดบิต KBank x PEANUTS ที่มีลายหน้าบัตรให้ชาวแก๊งเลือกถึง 5 แบบตามใจชอบ และเป็นบัตรเดบิตใบแรกที่สะสมพ้อยท์ได้ เมื่อใช้บัตรนี้รูดจ่ายทั้งช้อป กิน เที่ยว รับ K Point รัวๆ ทุกการใช้จ่าย และรับสิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเดบิตกสิกรไทยอีกมากมาย แต่ยังไม่หมด! พิเศษเฉพาะชาวแก๊ง KBank x PEANUTS ใช้ K Point แลกรับของพรีเมียม Snoopy Limited Edition ได้บน K+ market ทั้งคิ้วท์ทั้งคุ้มไปเต็มๆ โดยบัตรเดบิต KBank x PEANUTS 

 

กสิกรไทย คอลเลกชันบัตรเดบิต KBank x PEANUTS เอาใจสาวกสนูปปี้แอนด์เดอะแก๊ง
กสิกรไทย คอลเลกชันบัตรเดบิต KBank x PEANUTS เอาใจสาวกสนูปปี้แอนด์เดอะแก๊ง


บัตรเดบิต KBank x PEANUTS  มีมาให้เลือกกันถึง 3 ประเภท คือ

1.บัตรเดบิต KBank x PEANUTS ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท รายปี 300 บาท รับทันที บัตรเดบิตลายแก๊ง PEANUTS 1 ใบ ที่มีให้เลือกถึง 4 สี 4 แบบ รวมทั้ง Theme K PLUS ลายตามหน้าบัตรและซองใส่บัตรลายแก๊ง PEANUTS

2.บัตรเดบิต KBank x PEANUTS (Special) ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 200 บาท รายปี 300 บาทรับทันที บัตรเดบิตลายแก๊ง PEANUTS 1 ใบ ที่มีให้เลือกถึง 4 สี 4 แบบ รวมทั้ง Theme K PLUS ลายตามหน้าบัตร เซ็ตของพรีเมียม คือ กระเป๋าผ้าพับได้ และ Passbook Holder ลายแก๊ง PEANUTS และยังได้รับ K Point 500 คะแนน

3.บัตรเดบิต KBank x PEANUTS (MAX PLUS) ค่าแรกเข้า 200 บาท และค่ารายปี 700 บาท รับทันที บัตรเดบิตลายแก๊ง PEANUTS สีเขียว 1 ใบ  รวมทั้ง Theme K PLUS ลายตามหน้าบัตร  เซ็ตของพรีเมียม คือ กระเป๋าโน้ตบุ๊ก และ Passbook Holder ลายแก๊ง PEANUTS และยังได้รับ K Point 1,000 คะแนน และประกันอุบัติเหตุคุ้มครองสูงสุด 200,000 บาท

โดยทุกการใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต KBank x PEANUTS จะได้รับ K Point ดังนี้ ครบ 3,000 บาทต่อเดือนจะได้รับ 100 K Point, ครบ 7,500 บาทต่อเดือนจะได้รับ 300 K Point และเมื่อใช้จ่ายครบ 15,000 บาทต่อเดือนรับไปเลย 600 K Point สำหรับลูกค้าที่สนใจสามารถสมัครด้วยตัวเองได้ที่ K PLUS เลือกลายหน้าบัตรได้ครบทั้ง 5 แบบ พร้อมพิมพ์ชื่อลงบนบัตรให้ด้วย แล้วรอรับสบายๆ อยู่ที่บ้าน หรือสมัครที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา แต่ต้องบอกก่อนว่าที่สาขามีหน้าบัตรให้เลือกบางลายเท่านั้น สมัครเข้าแก๊งได้ตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2565 หรือจนกว่าสินค้าจะหมด


เงินฝากทวีทรัพย์ KBank x PEANUTS ชวนชาวแก๊งมาออมเงินง่ายๆ ด้วยบัญชีเงินฝากประจำ 24 เดือน เริ่มต้น 500 - 25,000 บาทต่อเดือน ฝากเท่ากันทุกเดือน พร้อมสมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน รับดอกเบี้ย 1.25% ต่อปี ไม่เสียภาษี พร้อมกับสมุดบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ KBank x PEANUTS และธีม K PLUS คิ้วท์ๆ ตามฉบับของชาวแก๊ง แล้วยังได้ K Point สูงสุด 1,000 คะแนนจุกๆ ไปเลย นอกจากนี้ชาวแก๊ง KBank x PEANUTS ยังได้สิทธิพิเศษกว่าใคร ใช้ K Point แลกรับของพรีเมียม Snoopy Limited Edition บน K+ market คุ้มขนาดนี้ไปเปิดบัญชีกันได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา ตั้งแต่วันนี้ - 25 มีนาคม 2565

เงินฝากออมทรัพย์ K-eSavings เป็นบัญชีเงินฝากออนไลน์ที่ชาวแก๊งสามารถเปิดบัญชีได้ด้วยตัวเองที่ K PLUS โดยไม่ต้องไปสาขา และยืนยันตัวตนที่จุดบริการ K CHECK ID เช่น ตู้ K-ATM , mini Big C , ตู้บุญเติม โดยลูกค้าใหม่ที่เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ K-eSavings ที่ K PLUS จะได้รับดอกเบี้ยสูงสุด 1.50% ต่อปี พร้อมธีม K PLUS ประจำแก๊ง

สนใจสมัครเข้าก๊วน หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://kbank.co/3DsFTSN หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center โทร 02-8888888

6
Line : Lakkana99 , 0812079977
เบอร์ติดต่อ : 081-6428557 (คุณสมนึก) , 081-6428556 (คุณลักขณา)
เรียบเรียงบทความโดย : https://www.cctgroup.co.th

7
IMH เดินหน้าประกาศตอกย้ำเป็นผู้นำโรงพยาบาลโควิดแบบครบวงจรทุกมิติระดับต้นๆ ของประเทศ ชูศักยภาพความพร้อมการให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ฉีดวัคซีน และให้บริการตรวจหาภูมิคุ้มกัน ด้านรพ.ประชาพัฒน์ จ่อรองรับการรักษาผู้ป่วยโควิดต่อเนื่อง

นายสิทธิวัตน์ กำกัดวงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงพยาบาล อินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บจำกัด (มหาชน) (IMH) เปิดเผยว่า กรณีล่าสุดที่ต่างประเทศมีการตรวจพบไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ในแอฟริกาใต้  B.1.1.529  จนทำให้ทั่วโลกเกิดความวิตกกังวลว่าวัคซีนที่มีอยู่อาจไม่สามารถรับมือได้ จึงส่งผลให้แต่ละประเทศเริ่มกลับมาใช้มาตรการคุมเข้ม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสสายพันธุ์ดังกล่าวอีกครั้ง ซึ่งจากประเด็นดังกล่าวเชื่อว่าหลังจากนี้การตรวจเชื้อ เพื่อการควบคุมเชื้อไวรัส จะกลับมาเข้มงวดอย่างแน่นอน เนื่องจากโควิดสายพันธุ์ใหม่ สามารถแพร่เชื้อและกระจายได้อย่างรวดเร็ว  

อย่างไรก็ตาม จุดแข็งของ IMH ซึ่งเป็นโรงพยาบาลให้บริการตรวจเชื้อโควิดครบวงจร มีความพร้อมในการให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้บริการฉีดวัคซีน และให้บริการตรวจหาภูมิคุ้มกัน ควบคู่กับการให้บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ให้กับกลุ่มลูกค้าประเภทองค์กร และหน่วยงานต่างๆที่ต้องการตรวจสุขภาพและตรวจโควิด-19 ให้กับพนักงาน ทั้งในรูปแบบ ATK และ RT-PCR ขณะเดียวกัน IMH ยังมีโรงพยาบาลประชาพัฒน์  ที่มีศักยภาพในการองรับผู้ป่วยที่เข้ามาโควิดได้เป็นจำนวนมาก ดังนั้นเชื่อว่าการที่ IMH สามารถให้บริการได้ครบทุกมิติ เป็นการตอกย้ำให้เห็นว่า IMH เป็นผู้นำในการตรวจโควิด-19 แบบครบวงจรระดับต้นๆของประเทศในขณะนี้

 

ด้านบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ทรีนีตี้ จำกัด ระบุว่า IMH มีจุดเด่นเป็น โรงพยาบาลโควิดแบบครบวงจรพร้อมรับมือเสี่ยงระบาดรอบใหม่ ขณะที่ รพ. ประชาพัฒน์ สามารถรองรับปริมาณเตียงผู้ป่วยโควิด-19 (U-Rate) เต็ม 100% จากเคสผู้ป่วยโควิดสะสมสีเหลือง-แดง นอกจากนี้ IMH ยังโดดเด่นในการให้บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ โดยเฉพาะหน่วยงานและองค์กร ที่ต้องการตรวจสุขภาพและตรวจโควิด-19 ให้กับพนักงาน ทั้งแบบ ATK และ RT-PCR ส่งผลให้ฝ่ายวิจัย ให้ราคาเป้าหมายที่เหมาะสม โดยแนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 24 บาท พร้อมประเมินทิศทางผลการดำเนินงาน โดยประเมินกำไรทั้งปี2564 แตะกว่า 386 ล้านบาท  

 

ขณะที่ ปี 2565 คาดว่าผลการดำเนินงานยังคงดีต่อเนื่อง จากการรักษาผู้ป่วยโควิดสะสมสีเหลือง-แดงและการเปิดศูนย์แพทย์เฉพาะทางรักษาโรคผู้ป่วยหลังโควิด (Post-Covid) เช่น โรคปอดติดเชื้อ และโรคทางเดินหายใจ เป็นต้น ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ในกลุ่มผู้ป่วยโควิด และกลับมารักษาต่อเนื่องในโรงพยาบาล  

8

ลดหย่อนภาษีปี 2564 เตรียมความพร้อมก่อนยื่นภาษีปี 2565 มาเช็คดูกันว่า ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สามารถลดหย่อนอะไรได้บ้างและได้เท่าไร รวบรวมมาให้แล้วที่นี่

ใกล้สิ้นปีก็จะเข้าสู่ช่วงการยื่นแบบเสียภาษี ผู้ที่มีรายได้เกิน 120,000 ต่อปี มีหน้าที่ต้องยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  ซึ่งกรมสรรพากรกำหนดให้ยื่นแบบแสดงรายการปีละ 1 ครั้ง ภายในวันที่ 31 มีนาคมของปีถัดไป  และใกล้สิ้นปีก็จะใกล้สิ้นสุดการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเช่นกัน 

 

"ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล" จึงได้รวบรวมสิทธิในการลดหย่อนภาษีปี 2564 สามารถลดหย่อนอะไรได้บ้างและได้เท่าไร  อย่างน้อยในช่วงเวลาที่เหลือ 1 เดือน ก็ยังสามารถวางแผนทางการเงินเพื่อประหยัดภาษี และเตรียมพร้อมก่อนยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปี 2565  ซึ่งได้รวบรวมครบให้แล้วที่นี่ มาดูกันว่ามีอะไรบ้าง

 

ค่าลดหย่อนภาษีส่วนตัวและครอบครัว

 

1.ค่าลดหย่อนส่วนตัว 60,000 บาท   

2.ค่าลดหย่อนคู่สมรส 60,000 บาท (คู่สมรสต้องไม่มีรายได้ )

3.ค่าลดหย่อนบุตร 30,000 บาทต่อคน

 

 จะต้องเป็นบุตรโดยกฎหมายหรือบุตรบุญธรรม และบุตรต้องมีอายุไม่เกิน 20 ปี หรืออายุ 20 ปี - 25 ปีและกำลังศึกษาอยู่  ในกรณีที่บุตรอายุเกิน 25 ปี ขึ้นไป แต่มีสถานะเป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถก็สามารถลดหย่อนภาษีได้  และในกรณีบุตรคนที่ 2 ขึ้นไป และเกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป สามารถลดหย่อนได้คนละ 60,000 บาท
หากเป็นบุตรตามกฏหมายสามารถนำมาลดหย่อนได้ไม่จำกัดจำนวนคน
หากเป็นบุตรบุญธรรมสามารถลดหย่อนได้เพียง 3 คนเท่านั้น
หากบุตรตามกฎหมายเกิน 3 คนไม่สามารถนำบุตรบุญธรรมมาลดหย่อนได้
 หากจะนำทั้งบุตรตามกฎหมายและบุตรบุญธรรมมาลดหย่อน ให้นำบุตรตามกฎหมายมาลดหย่อนก่อน 


4.ค่าลดหย่อนฝากครรภ์ และคลอดบุตร ไม่เกิน 60,000 บาท ต่อการตั้งครรภ์ 1 ครั้ง สำหรับเด็กแฝดลดหย่อนได้แค่ 60,000 บาท เพราะถือเป็นการตังครรภ์ครั้งเดียว
   

สามี - ภรรยาจะต้องตกลงกันว่าใครจะเป็นผู้ใช้สิทธิลดหย่อนนี้
หากยื่นภาษีและเสียภาษีร่วมกัน ผู้ที่ยื่นภาษีสามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนได้ 60,000 บาท
หากนำไปรวมกับสิทธิการเบิกค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตรจากสวัสดิการภาครัฐและเอกชน ต้องไม่เกิน 60,000 บาท
 

เงื่อนไข : หักตามค่าใช้จ่ายจริงทั้งค่าตรวจครรภ์ ค่าฝากครรภ์ ค่าทำคลอด ค่าบำบัด ค่าพักฟื้นในโรงพยาบาล

 

5.ค่าลดหย่อนสำหรับเลี้ยงดูบิดามารดาของตนเองและของคู่สมรส คนละ 30,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 120,000 บาท โดยบิดามารดาจะต้องมีอายุมากกว่า 60 ปี และมีรายได้ต่อปีไม่เกิน 30,000 บาท

 

6.ค่าอุปการะผู้พิการ หรือทุพพลภาพ 60,000 บาทต่อคน
         

เงื่อนไข : ผู้ทุพพลภาพต้องมีบัตรประจำตัวผู้พิการ และผู้มีรายได้จะต้องเป็นผู้ที่ดูแลคนพิการตามกฏหมายว่าด้วย “การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ”

 

 

ลดหย่อนภาษีปี 2564  เช็คสิทธิมีอะไรลดหย่อนได้บ้าง รวบรวมให้แล้วที่นี่
ลดหย่อนภาษีปี 2564 เช็คสิทธิมีอะไรลดหย่อนได้บ้าง รวบรวมให้แล้วที่นี่


 

ค่าลดหย่อนภาษีกลุ่มประกัน เงินออมและการลงทุน

 

ลดหย่อนภาษีกลุ่มประกัน

 

1.เงินส่งสมทบประกันสังคม สำหรับในปี 2564 นี้ สามารถหักลดหย่อนได้สูงสุด 5,100 บาท จากเดิมที่ลดหย่อนได้สูงสุด 9,000 บาท ( เนื่องจากปี 2564 มีการปรับลดเงินนำส่งสมทบประกันสังคม เพื่อลดภาระในช่วงโควิด-19 ถึง 3 รอบ คือ รอบเดือนมกราคม เหลือ 3% ,รอบเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม เหลือ 0.5% และรอบเดือนมิถุนายน - พฤศจิกายน เหลือ 2.5% ) 

 

2.ประกันชีวิต ประกันแบบสะสมทรัพย์ และประกันสุขภาพ ลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่รวมกันต้องไม่เกิน 100,000 บาท
       

เงื่อนไข :

ประกันสุขภาพ ต้องไม่เกิน 25,000 บาท
เป็นประกันชีวิตที่มีความคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป
เป็นบริษัทประกันชีวิตที่ดำเนินกิจการในไทย
 


3.ประกันสุขภาพของบิดา-มารดา ลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท

 

เงื่อนไข :

 

บิดา – มารดา ต้องไม่มีเงินได้ในปีภาษีที่หักลดหย่อนเกิน 30,000 บาท  ไม่จำเป็นต้องมีอายุ 60 ปีขึ้นไป
 

4.เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ ลดหย่อนภาษีได้ 15% ของเงินได้ ตามที่จ่ายจริง แต่สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท 
         

เงื่อนไข :

 

ต้องมีระยะเวลาคุ้มครอง 10 ปีขึ้นไป
เป็นบริษัทประกันชีวิตที่ดำเนินกิจการในประเทศไทย
จ่ายผลประโยชน์เป็นรายงวดอย่างสม่ำเสมอ
 

 

ลดหย่อนภาษีปี 2564  เช็คสิทธิมีอะไรลดหย่อนได้บ้าง รวบรวมให้แล้วที่นี่
ลดหย่อนภาษีปี 2564 เช็คสิทธิมีอะไรลดหย่อนได้บ้าง รวบรวมให้แล้วที่นี่

 


ลดหย่อนภาษีกลุ่มการลงทุน 

 

( ข้อ 1- 5 รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท ) ประกอบด้วย 

 

1.กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ลดหย่อนภาษีได้ 30% ของเงินได้ ไม่เกิน 500,000 บาท
2.กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) ลดหย่อนภาษีได้ 30% ของเงินได้ ไม่เกิน 200,000 บาท
3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) / กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) / กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน สามารถลดหย่อนภาษีได้ 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี  ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 500,000 บาท
4.กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ตามที่จ่ายจริง สูงสุดปีละ 13,200 บาท
5.เบี้ยประกันชีวิตบำนาญ 15% ของเงินได้ ตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท 
 

 

ลดหย่อนภาษีปี 2564  เช็คสิทธิมีอะไรลดหย่อนได้บ้าง รวบรวมให้แล้วที่นี่
ลดหย่อนภาษีปี 2564 เช็คสิทธิมีอะไรลดหย่อนได้บ้าง รวบรวมให้แล้วที่นี่

 

ค่าลดหย่อนภาษีที่อยู่อาศัย

 

ดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย  ลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท

 

ค่าลดหย่อนภาษีกลุ่มเงินบริจาค

 

1.เงินบริจาคทั่วไป ลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังจากหักค่าลดหย่อนภาษี

 

2.เงินบริจาคเพื่อการศึกษา การกีฬา การพัฒนาสังคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ และบริจาคเพื่อสถานพยาบาลของรัฐ  หักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าของเงินบริจาคจริง  แต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่น

 

3.เงินบริจาคให้กับพรรคการเมือง นำมาลดหย่อนได้สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท 

 

 

ลดหย่อนภาษีปี 2564  เช็คสิทธิมีอะไรลดหย่อนได้บ้าง รวบรวมให้แล้วที่นี่
ลดหย่อนภาษีปี 2564 เช็คสิทธิมีอะไรลดหย่อนได้บ้าง รวบรวมให้แล้วที่นี่

 

 

ลดหย่อนภาษีปี 2564  เช็คสิทธิมีอะไรลดหย่อนได้บ้าง รวบรวมให้แล้วที่นี่
ลดหย่อนภาษีปี 2564 เช็คสิทธิมีอะไรลดหย่อนได้บ้าง รวบรวมให้แล้วที่นี่

 

 

ที่มา :  กรมสรรพากร , สำนักงานประกันสังคม

9
ติดต่อ : 
Email : info@cctgroup.co.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0816428556-7
Line ID : Lakkana99
E-mail : https://www.cctgroup.co.th

10
 ราล์ฟ รังนิค กุนซือเก๋าประสบการณ์ชาวเยอรมันเข้ารับตำแหน่งผู้จัดการทีมชั่วคราวของ แมนฯ ยูไนเต็ด ไปจนจบซีซั่นแล้ว ขณะที่สื่อเมืองผู้ดีเผยตัวเลขออกมาเช่นกันว่าเขาได้รับค่าแรงจาก ผีแดง เป็นจำนวนเท่าไหร่
     กุนซือวัย 63 ปีตกลงเซ็นสัญญากุมบังเ.ยนทีมดังของ พรีเมียร์ลีก เป็นเวลาหกเดือนไปจนจบซีซั่นก่อนจะหันไปรับงานที่ปรึกษาของ โรงละครแห่งความฝัน ต่ออีกสองปี

     อย่างไรก็ดี จากที่เคยมีรายงานข่าวว่า แมนฯ ยูไนเต็ด จะต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับ โลโคโมทีฟ มอสโกว์ สโมสรในลีกรัสเซียเพื่อดึง รังนิค มาร่วมงานด้วยนั้น ล่าสุดเมื่อ 29 พ.ย.  เดลี่ สตาร์ ได้เผยว่าทีมจากเมืองผู้ดีไม่จำเป็นต้องควักกระเป๋าเลยแม้แต่แดงเดียวเนื่องจากโค้ชชาวเมืองไส้กรอกมีเงื่อนไขอำลาทีมลูกหนังของแดนหมีขาวได้

     พร้อมกันนี้ สื่อเจ้าดังกล่าวยังอ้างด้วยว่า แมนฯ ยูไนเต็ด จะจ่ายค่าแรงให้เขาปีละ 8 ล้านปอนด์ (ราว 363 ล้านบาท) ซึ่งมากกว่าที่เขาได้รับจาก โลโคโมทีฟ มอสโกว์ ในฐานะหัวหน้าฝ่ายพัฒนาการกีฬาเป็นเท่าตัวเลยทีเดียวจากเม็ดเงินที่เขาได้รับปีละ 3.8 ล้านปอนด์ (ราว 172 ล้านบาท)

     แต่ทั้งนี้เชื่อว่ากุนซือคนใหม่ของ ปีศาจแดง อาจยังไม่มีสิทธิ์คุมทีมลงเล่นเกมลีกกับ อาร์เซน่อล ที่ โอลด์ แทรฟฟอร์ด ในวันพฤหัสบดีนี้เนื่องจากยังต้องรอรับเวิร์คเพอร์มิต และจะเป็น ไมเคิ่ล คาร์ริค ที่ได้คุมทีมลงสนามต่อเป็นนัดที่สามนับตั้งแต่ โอเล่ กุนนาร์ โซลชา ตกเก้าอี้

     ในส่วนสตาฟฟ์ทีมงานของ รังนิค นั้นมีการคาดหมายว่า ปีศาจแดง จะยังเก็บ คาร์ริค , ไมค์ ฟีแลน และ คีแรน แม็คเคนน่า ให้ทำงานกับทีมต่อไป แต่อาจมีทีมงานของกุนซือคนใหม่จำนวนหนึ่งเพิ่มเข้ามาด้วย

11
โปรโมชั่นที่สุดแห่งปี ซื้อรถวันนี้ขับฟรี 6 เดือน  Mitsubishi Pajero Sport 2.4GT

สนใจติดต่อ
ธีรพัชร์ 0846623662
Add Line ID : teerapat999
 

Pages: [1] 2 3 ... 80