Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - Beer625

Pages: [1] 2 3 ... 19
1
สมาคมไทย-ญี่ปุ่น ร่วมมือธนาคารกสิกรไทย และสภาหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯย้ำเศรษฐกิจไทยได้ผ่านจุดต่ำสุดในไตรมาสที่ 3 -สร้างเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทยพร้อมก้าวต่อไปหลังวิกฤตโควิด

สมาคมไทย-ญี่ปุ่น ร่วมมือธนาคารกสิกรไทย และสภาหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ จัดงานสัมมนา “Thailand Post-COVID-19: Rain or Sunshine?”สร้างเชื่อมั่นไทยพร้อมก้าวต่อไปหลังผ่านพ้นวิกฤติโควิด-19 -ภาครัฐย้ำนโยบายชัดในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจ แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างในระยะยาว  ตระหนักถึงโอกาสสร้างห่วงโซ่อุปทานที่สอดคล้องไปกับกระแส ESG เคลื่อนเศรษฐกิจไทยเติบโตยั่งยืนในอนาคตข้างหน้า

สร้างเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทยพร้อมก้าวต่อไปหลังวิกฤตโควิด
สร้างเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทยพร้อมก้าวต่อไปหลังวิกฤตโควิด

          นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดงานโดยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนว่า “เศรษฐกิจไทยได้ผ่านจุดต่ำสุดในไตรมาสที่ 3 และกำลังเข้าสู่ช่วงฟื้นตัว ในช่วงหลังโควิด ภูมิทัศน์ของเศรษฐกิจไทยหลังโควิดจะเปลี่ยนไปและเต็มไปด้วยโอกาสทางธุรกิจ

 

 ดังนั้น เราต้องเสริมสร้างอุตสาหกรรมหลักของไทยให้แข็งแกร่ง เช่น ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจ health care อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต และอุตสาหกรรมยานยนต์ ตลอดจนปรับตัวให้สอดรับกับกระแส Climate Change”  สร้างเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทยพร้อมก้าวต่อไปหลังวิกฤตโควิด
สร้างเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทยพร้อมก้าวต่อไปหลังวิกฤตโควิด
       

นายคาซูยะ นาชิดะ (Mr. Kazuya Nashida) เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย มีความเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นในอนาคตว่าจะก้าวสู่ “การสร้างสรรค์ร่วมกัน (a partnership of co-creation)” โดยไทยและญี่ปุ่นจะสร้างสรรค์คุณค่าใหม่และนวัตกรรมร่วมกัน และความสัมพันธ์อันดีที่มีมายาวนานจะกลายเป็นความสัมพันธ์ที่เท่าเทียม เพื่อแบ่งปันภูมิปัญญาร่วมกัน และส่งเสริมซึ่งกันและกันในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้นในอนาคต

สร้างเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทยพร้อมก้าวต่อไปหลังวิกฤตโควิด
สร้างเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทยพร้อมก้าวต่อไปหลังวิกฤตโควิด

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวในงานเสวนาในหัวข้อ “ทิศทางของนโยบายภาครัฐ” ถึงแม้ว่ารัฐบาลต้องใช้งบประมาณมหาศาลเพื่อบรรเทาผลกระทบของโควิด ซึ่งปัจจุบันสถานะการคลังของไทยยังแข็งแกร่ง ภาครัฐมีสภาพคล่องมากพอที่จะดำเนินนโยบายเศรษฐกิจเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังจากนี้

 

ในส่วนของความกังวลประเด็นหนี้สาธารณะที่มีการขยายเพดานเพิ่มขึ้นจาก 60% เป็น 70% ของ GDP รัฐบาลมุ่งเน้นความสามารถในการชำระหนี้ โดยการดูแลให้รายได้ภาครัฐกับภาระดอกเบี้ยมีความสอดคล้องกัน นอกจากนี้ในส่วนของประเด็น climate change รัฐบาลมีแผนสนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าซึ่งจะเป็นส่วนช่วยแก้ปัญหาการปล่อยมลพิษรวมถึงฝุ่น PM2.5 

 

 

 


สร้างเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทยพร้อมก้าวต่อไปหลังวิกฤตโควิด
สร้างเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทยพร้อมก้าวต่อไปหลังวิกฤตโควิด

นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้กล่าวถึงแผนการปฏิรูปโครงสร้างประเทศที่คำนึงถึงประเด็นเชิงโครงสร้างทั้งการขาดแคลนแรงงาน การศึกษา สังคมผู้สูงอายุ ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐาน

สร้างเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทยพร้อมก้าวต่อไปหลังวิกฤตโควิด
สร้างเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทยพร้อมก้าวต่อไปหลังวิกฤตโควิด

นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กล่าวถึงการมุ่งเน้นให้สิทธิประโยชน์การลงทุนเพื่อให้ห่วงโซ่การผลิตอุตสาหกรรมของไทยมีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมถึงการยกระดับมูลค่าห่วงโซ่การผลิต ตลอดจนอำนวยความสะดวกให้ประเทศไทยสามารถดึงดูดแรงงานทักษะสูงจากต่างประเทศมากขึ้น

สร้างเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทยพร้อมก้าวต่อไปหลังวิกฤตโควิด
สร้างเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทยพร้อมก้าวต่อไปหลังวิกฤตโควิด

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “การมุ่งสู่ ESG ของไทย” โดยเน้นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนว่า “มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ภาครัฐ เอกชน และสังคมต้องร่วมมือกัน ผ่านทาง Public Private Partnership (PPP) ในการสร้างกลไกตลาดคาร์บอน และการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในประเด็น Climate Change จากนี้ไป ยังมีโอกาสทางธุรกิจอีกมาก

 

เช่น การมุ่งสู่อุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ แต่ต้องเร่งปรับตัวให้สอดรับกับกระแส Climate Change” นอกจากนี้ ในการพัฒนาที่ยั่งยืน ประเทศไทยจำเป็นต้องยกระดับอุตสาหกรรมสู่การสร้างห่วงโซ่อุปทานสีเขียว (Green Supply Chain) และการปลูกป่าทดแทน เพื่อบรรลุถึงเป้าหมายที่ net zero ที่ไทยได้ให้ไว้กับประชาคมโลก

 

สร้างเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทยพร้อมก้าวต่อไปหลังวิกฤตโควิด
สร้างเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทยพร้อมก้าวต่อไปหลังวิกฤตโควิด

ในส่วนของเสวนาในหัวข้อ “การปฏิรูปกฎระเบียบภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกทางธุรกิจ” การพัฒนาระบบราชการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับภาคธุรกิจเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพและดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ รัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับ digital transformation โดยการปรับกระบวนงานและจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลเพื่อเชื่อมต่อและแบ่งปันข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กล่าวว่า “เราจะมุ่งไปสู่ digital government ซึ่งตอบโจทย์ภาคธุรกิจ นักลงทุนต่างชาติ และประชาชน”

สร้างเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทยพร้อมก้าวต่อไปหลังวิกฤตโควิด
สร้างเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทยพร้อมก้าวต่อไปหลังวิกฤตโควิด

หลังจากนั้น ดร. กอบศักดิ์ ภูตระกูล ประธานคณะอนุกรรมการปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและดำเนินธุรกิจ ยังกล่าวเสริมว่า “เพื่อที่จะดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ รัฐบาลวางแผนจะผ่อนคลายกฎระเบียบภาครัฐเพื่อส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve Industries) เช่น กฎระเบียบของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในการขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงานเพื่อดึงดูดแรงงานทักษะสูงจากต่างประเทศ โดยหลักการในการปฏิรูปกฎหมายมี 3 ประการด้วยกัน คือ ความถูกต้อง ความจำเป็น และการอำนวยความสะดวกทางธุรกิจ

งานสัมมนาวันนี้ยังได้รับเกียรติจากนักธุรกิจชั้นนำ และข้าราชการระดับสูงเข้าร่วมงาน ได้แก่ นายโนริอากิ ยามาชิตะ (Mr. Noriaki Yamashita) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด นายวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน และนายอัทสึชิ ทาเคทานิ (Mr. Atsushi Taketani) ประธานเจโทร สำนักงานกรุงเทพ เสวนาในประเด็นความท้าทายของไทยในการก้าวข้ามปัญหาเชิงโครงสร้าง และเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของไทย

สร้างเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทยพร้อมก้าวต่อไปหลังวิกฤตโควิด
สร้างเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทยพร้อมก้าวต่อไปหลังวิกฤตโควิด

ในช่วงสุดท้าย นายกลินท์ สารสิน นายกสมาคมไทย-ญี่ปุ่น และประธานอาวุโส สภาหอการค้าไทยแห่งประเทศไทย ได้กล่าวสรุปว่า “เศรษฐกิจไทยกำลังฟื้นตัวจากโควิด ท่ามกลางประเด็นท้าทายหลายหลายที่เศรษฐกิจไทยกำลังเผชิญ ภาครัฐและเอกชนมีความร่วมมือที่จะสร้างสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจให้เอื้อต่อการลงทุนที่ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงหลังจากโควิด ทั้งนี้ ประเด็นต่างๆ ที่ได้ถูกหยิบยกมากล่าวในงานสัมมนานี้คาดว่าจะเป็นประโยชน์และช่วยเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อก้าวไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต”

2


บัตรเดบิต KBank x PEANUTS สุดคิ้วท์ ครั้งแรกในไทยที่บัตรเดบิตสะสมพ้อยท์ได้คุ้มยกแก๊ง ส่ง 3 บริการทางการเงินพร้อมชวนชาวแก๊งออมเงินฝากประจำ 24เดือนรับดอกเบี้ย1.25%ต่อปีไม่เสียภาษี

กสิกรไทยออกคอลเลกชันสุดคิ้วท์ KBank x PEANUTS เอาใจสาวกสนูปปี้แอนด์เดอะแก๊ง ส่ง 3 บริการทางการเงินชวนแฟนคลับตามเก็บให้ครบ พร้อมเปิดตัวบัตรเดบิตใบแรกในไทยที่สะสมพ้อยท์ได้ และชวนออมเงินกับแก๊ง PEANUTS วันนี้ รับดอกเบี้ยสูงสุด 1.50% ต่อปี บริการทางการเงินที่จะชวนคุณเข้าร่วมแก๊ง มีดังนี้

บัตรเดบิต KBank x PEANUTS ที่มีลายหน้าบัตรให้ชาวแก๊งเลือกถึง 5 แบบตามใจชอบ และเป็นบัตรเดบิตใบแรกที่สะสมพ้อยท์ได้ เมื่อใช้บัตรนี้รูดจ่ายทั้งช้อป กิน เที่ยว รับ K Point รัวๆ ทุกการใช้จ่าย และรับสิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเดบิตกสิกรไทยอีกมากมาย แต่ยังไม่หมด! พิเศษเฉพาะชาวแก๊ง KBank x PEANUTS ใช้ K Point แลกรับของพรีเมียม Snoopy Limited Edition ได้บน K+ market ทั้งคิ้วท์ทั้งคุ้มไปเต็มๆ โดยบัตรเดบิต KBank x PEANUTS 

 

กสิกรไทย คอลเลกชันบัตรเดบิต KBank x PEANUTS เอาใจสาวกสนูปปี้แอนด์เดอะแก๊ง
กสิกรไทย คอลเลกชันบัตรเดบิต KBank x PEANUTS เอาใจสาวกสนูปปี้แอนด์เดอะแก๊ง


บัตรเดบิต KBank x PEANUTS  มีมาให้เลือกกันถึง 3 ประเภท คือ

1.บัตรเดบิต KBank x PEANUTS ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท รายปี 300 บาท รับทันที บัตรเดบิตลายแก๊ง PEANUTS 1 ใบ ที่มีให้เลือกถึง 4 สี 4 แบบ รวมทั้ง Theme K PLUS ลายตามหน้าบัตรและซองใส่บัตรลายแก๊ง PEANUTS

2.บัตรเดบิต KBank x PEANUTS (Special) ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 200 บาท รายปี 300 บาทรับทันที บัตรเดบิตลายแก๊ง PEANUTS 1 ใบ ที่มีให้เลือกถึง 4 สี 4 แบบ รวมทั้ง Theme K PLUS ลายตามหน้าบัตร เซ็ตของพรีเมียม คือ กระเป๋าผ้าพับได้ และ Passbook Holder ลายแก๊ง PEANUTS และยังได้รับ K Point 500 คะแนน

3.บัตรเดบิต KBank x PEANUTS (MAX PLUS) ค่าแรกเข้า 200 บาท และค่ารายปี 700 บาท รับทันที บัตรเดบิตลายแก๊ง PEANUTS สีเขียว 1 ใบ  รวมทั้ง Theme K PLUS ลายตามหน้าบัตร  เซ็ตของพรีเมียม คือ กระเป๋าโน้ตบุ๊ก และ Passbook Holder ลายแก๊ง PEANUTS และยังได้รับ K Point 1,000 คะแนน และประกันอุบัติเหตุคุ้มครองสูงสุด 200,000 บาท

โดยทุกการใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต KBank x PEANUTS จะได้รับ K Point ดังนี้ ครบ 3,000 บาทต่อเดือนจะได้รับ 100 K Point, ครบ 7,500 บาทต่อเดือนจะได้รับ 300 K Point และเมื่อใช้จ่ายครบ 15,000 บาทต่อเดือนรับไปเลย 600 K Point สำหรับลูกค้าที่สนใจสามารถสมัครด้วยตัวเองได้ที่ K PLUS เลือกลายหน้าบัตรได้ครบทั้ง 5 แบบ พร้อมพิมพ์ชื่อลงบนบัตรให้ด้วย แล้วรอรับสบายๆ อยู่ที่บ้าน หรือสมัครที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา แต่ต้องบอกก่อนว่าที่สาขามีหน้าบัตรให้เลือกบางลายเท่านั้น สมัครเข้าแก๊งได้ตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2565 หรือจนกว่าสินค้าจะหมด


เงินฝากทวีทรัพย์ KBank x PEANUTS ชวนชาวแก๊งมาออมเงินง่ายๆ ด้วยบัญชีเงินฝากประจำ 24 เดือน เริ่มต้น 500 - 25,000 บาทต่อเดือน ฝากเท่ากันทุกเดือน พร้อมสมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน รับดอกเบี้ย 1.25% ต่อปี ไม่เสียภาษี พร้อมกับสมุดบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ KBank x PEANUTS และธีม K PLUS คิ้วท์ๆ ตามฉบับของชาวแก๊ง แล้วยังได้ K Point สูงสุด 1,000 คะแนนจุกๆ ไปเลย นอกจากนี้ชาวแก๊ง KBank x PEANUTS ยังได้สิทธิพิเศษกว่าใคร ใช้ K Point แลกรับของพรีเมียม Snoopy Limited Edition บน K+ market คุ้มขนาดนี้ไปเปิดบัญชีกันได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา ตั้งแต่วันนี้ - 25 มีนาคม 2565

เงินฝากออมทรัพย์ K-eSavings เป็นบัญชีเงินฝากออนไลน์ที่ชาวแก๊งสามารถเปิดบัญชีได้ด้วยตัวเองที่ K PLUS โดยไม่ต้องไปสาขา และยืนยันตัวตนที่จุดบริการ K CHECK ID เช่น ตู้ K-ATM , mini Big C , ตู้บุญเติม โดยลูกค้าใหม่ที่เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ K-eSavings ที่ K PLUS จะได้รับดอกเบี้ยสูงสุด 1.50% ต่อปี พร้อมธีม K PLUS ประจำแก๊ง

สนใจสมัครเข้าก๊วน หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://kbank.co/3DsFTSN หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center โทร 02-8888888

3
IMH เดินหน้าประกาศตอกย้ำเป็นผู้นำโรงพยาบาลโควิดแบบครบวงจรทุกมิติระดับต้นๆ ของประเทศ ชูศักยภาพความพร้อมการให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ฉีดวัคซีน และให้บริการตรวจหาภูมิคุ้มกัน ด้านรพ.ประชาพัฒน์ จ่อรองรับการรักษาผู้ป่วยโควิดต่อเนื่อง

นายสิทธิวัตน์ กำกัดวงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงพยาบาล อินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บจำกัด (มหาชน) (IMH) เปิดเผยว่า กรณีล่าสุดที่ต่างประเทศมีการตรวจพบไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ในแอฟริกาใต้  B.1.1.529  จนทำให้ทั่วโลกเกิดความวิตกกังวลว่าวัคซีนที่มีอยู่อาจไม่สามารถรับมือได้ จึงส่งผลให้แต่ละประเทศเริ่มกลับมาใช้มาตรการคุมเข้ม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสสายพันธุ์ดังกล่าวอีกครั้ง ซึ่งจากประเด็นดังกล่าวเชื่อว่าหลังจากนี้การตรวจเชื้อ เพื่อการควบคุมเชื้อไวรัส จะกลับมาเข้มงวดอย่างแน่นอน เนื่องจากโควิดสายพันธุ์ใหม่ สามารถแพร่เชื้อและกระจายได้อย่างรวดเร็ว  

อย่างไรก็ตาม จุดแข็งของ IMH ซึ่งเป็นโรงพยาบาลให้บริการตรวจเชื้อโควิดครบวงจร มีความพร้อมในการให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้บริการฉีดวัคซีน และให้บริการตรวจหาภูมิคุ้มกัน ควบคู่กับการให้บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ให้กับกลุ่มลูกค้าประเภทองค์กร และหน่วยงานต่างๆที่ต้องการตรวจสุขภาพและตรวจโควิด-19 ให้กับพนักงาน ทั้งในรูปแบบ ATK และ RT-PCR ขณะเดียวกัน IMH ยังมีโรงพยาบาลประชาพัฒน์  ที่มีศักยภาพในการองรับผู้ป่วยที่เข้ามาโควิดได้เป็นจำนวนมาก ดังนั้นเชื่อว่าการที่ IMH สามารถให้บริการได้ครบทุกมิติ เป็นการตอกย้ำให้เห็นว่า IMH เป็นผู้นำในการตรวจโควิด-19 แบบครบวงจรระดับต้นๆของประเทศในขณะนี้

 

ด้านบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ทรีนีตี้ จำกัด ระบุว่า IMH มีจุดเด่นเป็น โรงพยาบาลโควิดแบบครบวงจรพร้อมรับมือเสี่ยงระบาดรอบใหม่ ขณะที่ รพ. ประชาพัฒน์ สามารถรองรับปริมาณเตียงผู้ป่วยโควิด-19 (U-Rate) เต็ม 100% จากเคสผู้ป่วยโควิดสะสมสีเหลือง-แดง นอกจากนี้ IMH ยังโดดเด่นในการให้บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ โดยเฉพาะหน่วยงานและองค์กร ที่ต้องการตรวจสุขภาพและตรวจโควิด-19 ให้กับพนักงาน ทั้งแบบ ATK และ RT-PCR ส่งผลให้ฝ่ายวิจัย ให้ราคาเป้าหมายที่เหมาะสม โดยแนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 24 บาท พร้อมประเมินทิศทางผลการดำเนินงาน โดยประเมินกำไรทั้งปี2564 แตะกว่า 386 ล้านบาท  

 

ขณะที่ ปี 2565 คาดว่าผลการดำเนินงานยังคงดีต่อเนื่อง จากการรักษาผู้ป่วยโควิดสะสมสีเหลือง-แดงและการเปิดศูนย์แพทย์เฉพาะทางรักษาโรคผู้ป่วยหลังโควิด (Post-Covid) เช่น โรคปอดติดเชื้อ และโรคทางเดินหายใจ เป็นต้น ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ในกลุ่มผู้ป่วยโควิด และกลับมารักษาต่อเนื่องในโรงพยาบาล  

4

ลดหย่อนภาษีปี 2564 เตรียมความพร้อมก่อนยื่นภาษีปี 2565 มาเช็คดูกันว่า ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สามารถลดหย่อนอะไรได้บ้างและได้เท่าไร รวบรวมมาให้แล้วที่นี่

ใกล้สิ้นปีก็จะเข้าสู่ช่วงการยื่นแบบเสียภาษี ผู้ที่มีรายได้เกิน 120,000 ต่อปี มีหน้าที่ต้องยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  ซึ่งกรมสรรพากรกำหนดให้ยื่นแบบแสดงรายการปีละ 1 ครั้ง ภายในวันที่ 31 มีนาคมของปีถัดไป  และใกล้สิ้นปีก็จะใกล้สิ้นสุดการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเช่นกัน 

 

"ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล" จึงได้รวบรวมสิทธิในการลดหย่อนภาษีปี 2564 สามารถลดหย่อนอะไรได้บ้างและได้เท่าไร  อย่างน้อยในช่วงเวลาที่เหลือ 1 เดือน ก็ยังสามารถวางแผนทางการเงินเพื่อประหยัดภาษี และเตรียมพร้อมก่อนยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปี 2565  ซึ่งได้รวบรวมครบให้แล้วที่นี่ มาดูกันว่ามีอะไรบ้าง

 

ค่าลดหย่อนภาษีส่วนตัวและครอบครัว

 

1.ค่าลดหย่อนส่วนตัว 60,000 บาท   

2.ค่าลดหย่อนคู่สมรส 60,000 บาท (คู่สมรสต้องไม่มีรายได้ )

3.ค่าลดหย่อนบุตร 30,000 บาทต่อคน

 

 จะต้องเป็นบุตรโดยกฎหมายหรือบุตรบุญธรรม และบุตรต้องมีอายุไม่เกิน 20 ปี หรืออายุ 20 ปี - 25 ปีและกำลังศึกษาอยู่  ในกรณีที่บุตรอายุเกิน 25 ปี ขึ้นไป แต่มีสถานะเป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถก็สามารถลดหย่อนภาษีได้  และในกรณีบุตรคนที่ 2 ขึ้นไป และเกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป สามารถลดหย่อนได้คนละ 60,000 บาท
หากเป็นบุตรตามกฏหมายสามารถนำมาลดหย่อนได้ไม่จำกัดจำนวนคน
หากเป็นบุตรบุญธรรมสามารถลดหย่อนได้เพียง 3 คนเท่านั้น
หากบุตรตามกฎหมายเกิน 3 คนไม่สามารถนำบุตรบุญธรรมมาลดหย่อนได้
 หากจะนำทั้งบุตรตามกฎหมายและบุตรบุญธรรมมาลดหย่อน ให้นำบุตรตามกฎหมายมาลดหย่อนก่อน 


4.ค่าลดหย่อนฝากครรภ์ และคลอดบุตร ไม่เกิน 60,000 บาท ต่อการตั้งครรภ์ 1 ครั้ง สำหรับเด็กแฝดลดหย่อนได้แค่ 60,000 บาท เพราะถือเป็นการตังครรภ์ครั้งเดียว
   

สามี - ภรรยาจะต้องตกลงกันว่าใครจะเป็นผู้ใช้สิทธิลดหย่อนนี้
หากยื่นภาษีและเสียภาษีร่วมกัน ผู้ที่ยื่นภาษีสามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนได้ 60,000 บาท
หากนำไปรวมกับสิทธิการเบิกค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตรจากสวัสดิการภาครัฐและเอกชน ต้องไม่เกิน 60,000 บาท
 

เงื่อนไข : หักตามค่าใช้จ่ายจริงทั้งค่าตรวจครรภ์ ค่าฝากครรภ์ ค่าทำคลอด ค่าบำบัด ค่าพักฟื้นในโรงพยาบาล

 

5.ค่าลดหย่อนสำหรับเลี้ยงดูบิดามารดาของตนเองและของคู่สมรส คนละ 30,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 120,000 บาท โดยบิดามารดาจะต้องมีอายุมากกว่า 60 ปี และมีรายได้ต่อปีไม่เกิน 30,000 บาท

 

6.ค่าอุปการะผู้พิการ หรือทุพพลภาพ 60,000 บาทต่อคน
         

เงื่อนไข : ผู้ทุพพลภาพต้องมีบัตรประจำตัวผู้พิการ และผู้มีรายได้จะต้องเป็นผู้ที่ดูแลคนพิการตามกฏหมายว่าด้วย “การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ”

 

 

ลดหย่อนภาษีปี 2564  เช็คสิทธิมีอะไรลดหย่อนได้บ้าง รวบรวมให้แล้วที่นี่
ลดหย่อนภาษีปี 2564 เช็คสิทธิมีอะไรลดหย่อนได้บ้าง รวบรวมให้แล้วที่นี่


 

ค่าลดหย่อนภาษีกลุ่มประกัน เงินออมและการลงทุน

 

ลดหย่อนภาษีกลุ่มประกัน

 

1.เงินส่งสมทบประกันสังคม สำหรับในปี 2564 นี้ สามารถหักลดหย่อนได้สูงสุด 5,100 บาท จากเดิมที่ลดหย่อนได้สูงสุด 9,000 บาท ( เนื่องจากปี 2564 มีการปรับลดเงินนำส่งสมทบประกันสังคม เพื่อลดภาระในช่วงโควิด-19 ถึง 3 รอบ คือ รอบเดือนมกราคม เหลือ 3% ,รอบเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม เหลือ 0.5% และรอบเดือนมิถุนายน - พฤศจิกายน เหลือ 2.5% ) 

 

2.ประกันชีวิต ประกันแบบสะสมทรัพย์ และประกันสุขภาพ ลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่รวมกันต้องไม่เกิน 100,000 บาท
       

เงื่อนไข :

ประกันสุขภาพ ต้องไม่เกิน 25,000 บาท
เป็นประกันชีวิตที่มีความคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป
เป็นบริษัทประกันชีวิตที่ดำเนินกิจการในไทย
 


3.ประกันสุขภาพของบิดา-มารดา ลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท

 

เงื่อนไข :

 

บิดา – มารดา ต้องไม่มีเงินได้ในปีภาษีที่หักลดหย่อนเกิน 30,000 บาท  ไม่จำเป็นต้องมีอายุ 60 ปีขึ้นไป
 

4.เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ ลดหย่อนภาษีได้ 15% ของเงินได้ ตามที่จ่ายจริง แต่สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท 
         

เงื่อนไข :

 

ต้องมีระยะเวลาคุ้มครอง 10 ปีขึ้นไป
เป็นบริษัทประกันชีวิตที่ดำเนินกิจการในประเทศไทย
จ่ายผลประโยชน์เป็นรายงวดอย่างสม่ำเสมอ
 

 

ลดหย่อนภาษีปี 2564  เช็คสิทธิมีอะไรลดหย่อนได้บ้าง รวบรวมให้แล้วที่นี่
ลดหย่อนภาษีปี 2564 เช็คสิทธิมีอะไรลดหย่อนได้บ้าง รวบรวมให้แล้วที่นี่

 


ลดหย่อนภาษีกลุ่มการลงทุน 

 

( ข้อ 1- 5 รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท ) ประกอบด้วย 

 

1.กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ลดหย่อนภาษีได้ 30% ของเงินได้ ไม่เกิน 500,000 บาท
2.กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) ลดหย่อนภาษีได้ 30% ของเงินได้ ไม่เกิน 200,000 บาท
3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) / กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) / กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน สามารถลดหย่อนภาษีได้ 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี  ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 500,000 บาท
4.กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ตามที่จ่ายจริง สูงสุดปีละ 13,200 บาท
5.เบี้ยประกันชีวิตบำนาญ 15% ของเงินได้ ตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท 
 

 

ลดหย่อนภาษีปี 2564  เช็คสิทธิมีอะไรลดหย่อนได้บ้าง รวบรวมให้แล้วที่นี่
ลดหย่อนภาษีปี 2564 เช็คสิทธิมีอะไรลดหย่อนได้บ้าง รวบรวมให้แล้วที่นี่

 

ค่าลดหย่อนภาษีที่อยู่อาศัย

 

ดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย  ลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท

 

ค่าลดหย่อนภาษีกลุ่มเงินบริจาค

 

1.เงินบริจาคทั่วไป ลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังจากหักค่าลดหย่อนภาษี

 

2.เงินบริจาคเพื่อการศึกษา การกีฬา การพัฒนาสังคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ และบริจาคเพื่อสถานพยาบาลของรัฐ  หักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าของเงินบริจาคจริง  แต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่น

 

3.เงินบริจาคให้กับพรรคการเมือง นำมาลดหย่อนได้สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท 

 

 

ลดหย่อนภาษีปี 2564  เช็คสิทธิมีอะไรลดหย่อนได้บ้าง รวบรวมให้แล้วที่นี่
ลดหย่อนภาษีปี 2564 เช็คสิทธิมีอะไรลดหย่อนได้บ้าง รวบรวมให้แล้วที่นี่

 

 

ลดหย่อนภาษีปี 2564  เช็คสิทธิมีอะไรลดหย่อนได้บ้าง รวบรวมให้แล้วที่นี่
ลดหย่อนภาษีปี 2564 เช็คสิทธิมีอะไรลดหย่อนได้บ้าง รวบรวมให้แล้วที่นี่

 

 

ที่มา :  กรมสรรพากร , สำนักงานประกันสังคม

5
 ราล์ฟ รังนิค กุนซือเก๋าประสบการณ์ชาวเยอรมันเข้ารับตำแหน่งผู้จัดการทีมชั่วคราวของ แมนฯ ยูไนเต็ด ไปจนจบซีซั่นแล้ว ขณะที่สื่อเมืองผู้ดีเผยตัวเลขออกมาเช่นกันว่าเขาได้รับค่าแรงจาก ผีแดง เป็นจำนวนเท่าไหร่
     กุนซือวัย 63 ปีตกลงเซ็นสัญญากุมบังเ.ยนทีมดังของ พรีเมียร์ลีก เป็นเวลาหกเดือนไปจนจบซีซั่นก่อนจะหันไปรับงานที่ปรึกษาของ โรงละครแห่งความฝัน ต่ออีกสองปี

     อย่างไรก็ดี จากที่เคยมีรายงานข่าวว่า แมนฯ ยูไนเต็ด จะต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับ โลโคโมทีฟ มอสโกว์ สโมสรในลีกรัสเซียเพื่อดึง รังนิค มาร่วมงานด้วยนั้น ล่าสุดเมื่อ 29 พ.ย.  เดลี่ สตาร์ ได้เผยว่าทีมจากเมืองผู้ดีไม่จำเป็นต้องควักกระเป๋าเลยแม้แต่แดงเดียวเนื่องจากโค้ชชาวเมืองไส้กรอกมีเงื่อนไขอำลาทีมลูกหนังของแดนหมีขาวได้

     พร้อมกันนี้ สื่อเจ้าดังกล่าวยังอ้างด้วยว่า แมนฯ ยูไนเต็ด จะจ่ายค่าแรงให้เขาปีละ 8 ล้านปอนด์ (ราว 363 ล้านบาท) ซึ่งมากกว่าที่เขาได้รับจาก โลโคโมทีฟ มอสโกว์ ในฐานะหัวหน้าฝ่ายพัฒนาการกีฬาเป็นเท่าตัวเลยทีเดียวจากเม็ดเงินที่เขาได้รับปีละ 3.8 ล้านปอนด์ (ราว 172 ล้านบาท)

     แต่ทั้งนี้เชื่อว่ากุนซือคนใหม่ของ ปีศาจแดง อาจยังไม่มีสิทธิ์คุมทีมลงเล่นเกมลีกกับ อาร์เซน่อล ที่ โอลด์ แทรฟฟอร์ด ในวันพฤหัสบดีนี้เนื่องจากยังต้องรอรับเวิร์คเพอร์มิต และจะเป็น ไมเคิ่ล คาร์ริค ที่ได้คุมทีมลงสนามต่อเป็นนัดที่สามนับตั้งแต่ โอเล่ กุนนาร์ โซลชา ตกเก้าอี้

     ในส่วนสตาฟฟ์ทีมงานของ รังนิค นั้นมีการคาดหมายว่า ปีศาจแดง จะยังเก็บ คาร์ริค , ไมค์ ฟีแลน และ คีแรน แม็คเคนน่า ให้ทำงานกับทีมต่อไป แต่อาจมีทีมงานของกุนซือคนใหม่จำนวนหนึ่งเพิ่มเข้ามาด้วย

6
แอฟริกาใต้โอด “ถูกลงโทษ” – วันที่ 28 พ.ย. บีบีซี รายงานความคืบหน้าสถานการณ์โรคโควิด-19 หลังพบการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ “โอไมครอน” (บี.1.1.529) ที่พบครั้งแรกในแอฟริกาใต้และมีผู้ติดเชื้ออย่างน้อย 115 คนใน 9 ประเทศ รวมถึงแอฟริกาใต้ บอตสวานา ฮ่องกง สหราชอาณาจักร เยอรมนี อิตาลี อิสราเอล เบลเบียม และสาธารณรัฐเช็ก

ด้านกระทรวงการต่างประเทศแอฟริกาใต้ออกแถลงการณ์ภายหลังรัฐบาลในหลายประเทศประกาศคุมเข้มห้ามผู้เดินทางจากแอฟริกาใต้เข้าพรมแดนว่า การค้นพบเชื้อกลายพันธุ์ชนิดใหม่ถือเป็นความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ซึ่งแอฟริกาใต้สมควรได้รับการชื่นชมยินดี ไม่ใช่ลงโทษด้วยการกีดกันห้ามเข้าประเทศ


“วิทยาศาสตร์ที่ยอดเยี่ยมนี้ควรได้รับการปรบมือและไม่ถูกลงโทษ คำสั่งห้ามดังกล่าวเหมือนเป็นการลงโทษแอฟริกาใต้ต่อการวิเคราะห์การจัดลำดับเบสของสารพันธุกรรมขั้นสูง และความสามารถในการตรวจจับตัวแปรใหม่ได้เร็วขึ้น”

แถลงการณ์บางส่วนของกระทรวงต่างประเทศแอฟริกาใต้ระบุ และว่าปฏิกิริยาตอบสนองที่ทั่วโลกมีต่อแอฟริกาใต้หลังพบเชื้อชนิดใหม่นั้นแตกต่างอย่างสิ้นเชิงเมื่อมีการพบโควิดกลายพันธุ์ในหลายประเทศก่อนหน้านี้


ขณะเดียวกัน สหภาพแอฟริกา (เอยู) กล่าวว่าประเทศพัฒนาแล้วเป็นต้นเหตุของตัวแปรดังกล่าว
“สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้ นี่คือผลมาจากความล้มเหลวของโลกในการฉีดวัคซีนอย่างเท่าเทียม เร่งด่วน และรวดเร็ว”


“นี่เป็นผลจากการกักตุนวัคซีนของบรรดาประเทศที่มีรายได้สูงและค่อนข้างสูง ขอกล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่าเป็นเรื่องที่รับไม่ได้ การห้ามการเดินทางนี้อยู่บนพื้นฐานการเมือง ไม่ใช่วิทยาศาสตร์ นี่มันผิด… ทำไมเราถึงปิดกั้นแอฟริกาในเมื่อไวรัสนี้กระจายไป 3 ทวีปแล้ว” นายอโยอาเด อาลากิจา ประธานร่วมหน่วยงานพันธมิตรว่าด้วยการจัดการวัคซีนของสหภาพแอฟริกากล่าว

7

คุมเข้ม ซอยบางลา หาดป่าตอง หลังพบ โควิด-19 ระบาดเพิ่มสูงขึ้น เชื่อมโยงกว่า 100 ราย ย้ำทุกร้านต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน


เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2564 นพ.กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สสจ.ภูเก็ต รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจ.ภูเก็ต ครั้งที่ 62/2564 โดยมีนายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผวจ.ภูเก็ต เป็นประธาน และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

นพ.กู้ศักดิ์ กล่าวว่า แนวโน้มการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 เพิ่มสูงขึ้น จากที่จ.ภูเก็ต ได้มีการผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ ทำให้มีกิจกรรมการรวมกลุ่มแบบไม่จำกัดจำนวนคน แต่จะใช้มาตรการกำหนดพื้นที่แทน รวมทั้งมีการผ่อนคลายให้สามารถจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารได้จนถึงเวลา 23.00 น.

นอกจากนี้เมื่อมีการเปิดประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 64 ทำให้มีผู้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและเข้ามาทำงานมากขึ้น จากสาเหตุดังกล่าวจึงทำให้พบผู้ติดเชื้อในพื้นที่จ.ภูเก็ต เพิ่มสูงขึ้นอย่างน่ากลัว ล่าสุดวันที่ 26 พฤศจิกายน ตัวเลขติดเชื้อในพื้นที่สูงถึง 149 ราย และจาก Test & Go อีก 2 ราย รวมเป็น 151 ราย

โดยเฉพาะกลุ่มก้อนที่เป็นคลัสเตอร์ใหญ่ ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ มีอยู่ 2 กลุ่มด้วยกัน คือ กลุ่มโรงเรียน ที่มีการติดเชื้อหลังจากเปิดเทอม พบว่ามีการติดเชื้อทุกโรงเรียน ส่วนคลัสเตอร์ใหญ่ซอยบางลา หาดป่าตอง แหล่งท่องเที่ยวยามค่ำคืนของหาด ตรวจพบผู้ติดเชื้อแล้ว 100 ราย

อย่างไรก็ตามที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจ.ภูเก็ต ได้พิจารณาถึงมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดในซอยบางลา โดยเห็นว่าคำสั่งจ.ภูเก็ต นั้นกำหนดไว้ชัดเจนแล้วในทุก ๆ มาตรการ เพียงแต่ทุกฝ่ายจะต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัดเท่านั้น

พร้อมทั้งได้มอบหมายให้ ศปก. อ.กะทู้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพูดคุยทำความเข้ากับผู้ประกอบการในซอยบางลาในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน โควิด-19 อย่างเข้มข้น และหากผู้ประกอบการรายใดฝ่าฝืนปล่อยปละละเลยไม่ปฏิบัติตามมาตรการจะการตักเตือนและสั่งปิดเป็นราย ๆ ไปด้านนายพิเชษฐ์ กล่าวว่า ในวันนี้ ที่ประชุมได้กำหนดแนวทางในการที่จะควบคุมการแพร่ระบาด โดยให้ผู้ประกอบการทุกร้านปฏิบัติตามมาตรการให้เข้มข้นขึ้นกว่าเดิมอีก หากรายใดปล่อยปละละเลยไม่ปฏิบัติตามจะมีการว่ากล่าวตักเตือน หากยังไม่ปฏิบัติตามจะสั่งปิดเป็นราย ๆ ไป หรือ สั่งปิดทั้งซอย เชื่อว่าผู้ประกอบการจะให้ความร่วมมือกับทางจังหวัดเป็นอย่างดี

ขณะที่นพ.วีระศักดิ์ หล่อทองคำ ผอ.รพ.วชิระภูเก็ต กล่าวว่า การติดเชื้อในซอยบางลา หาดป่าตอง นั้นมีตัวเลขที่เพิ่มสูงขึ้น แต่การติดเชื้อยังไม่ได้กระจายออกไปสู่ภายนอกมากนัก เป็นผู้ป่วยสีเขียว และอายุน้อยกว่า 60 ปี ยังสามารถควบคุมได้ มีการฉีดวัคซีนแล้วเกิน 90% โดยจะมีการเพิ่มมาตรการในการตรวจคัดกรองให้เข้มข้นขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้มีการติดเชื้อกระจายออกไปอีก

8
เมนูอะไรเอ่ย ถูกสั่งมากที่สุดในประเทศไทย ?!
เฉลย : ผัดกะเพราไงละ หมู ไก่ ตับ ทะเล ใส่ไข่ดาว แต่คุณจะยังไม่เคยลองในรูปแบบนี้แน่นอน
Goodstaste นำเสนอ ไส้กรอกในรูปแบบกะเพรา หรือกะเพราในรูปแบบไส้กรอก 555
เราเน้นวัตถุดิบคัดสรร คุณภาพ ใส่เครื่องเทศไม่ยั้ง กลิ่นกะเพราต้องมา และที่สำคัญต้องสด สะอาด ปราศจาควัตถุที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย
จะอีกกี่ Work From Home หรือต้องกี่กักตัว คุณจะมีอาหารไม้ตายติดบ้านไว้ พาน้องไปนอนแช่แข็งอยู่ในตู้เย็นได้ยาวๆมากกว่า 6 เดือน อยากกะเพราเมื่อไร เปิดตู้เย็นพร้อมทานได้เลย
#ไส้กรอกกะเพรา #Goodstaste #อร่อยใหม่ไม่จำเจ

แพ็คละ 290 บาท
ซื้อ 1 แพ็ค ค่าส่ง 40 บาท ทั่วประเทศ
ซื้อ 2 แพ็ค ขึ้นไป ส่งฟรีทั่วไปเทศ


- สั่งซื้อความอร่อยได้ทาง :
>Tle: 0807015810
>Line: 0807015810


9
กระปุกครีม,ขวดสเปรย์,ขวดอาหารเสริม,เครื่องบรรจุครีม,เครื่องปั่นครีมร้านดีเบล จำหน่ายบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางครบวงจรผลิตและจำหน่าย กระปุกครีม ตลับครีม ขวดปั้มครีม ขวดสเปรย์ ขวดเซรั่ม ตลับแป้ง หลอดโฟม หลอดครีม ขวดโลชั่น และอื่นๆอีกมากมาย มีแบบให้เลือกมากกว่า 1000 แบบหรือหากท่าน มีแบบแพ็คเกจจิ้งอยู่แล้ว สามารถส่งรูปมาให้ทางร้านเช็คสินค้า หรือตรวจสอบราคาได้เลยค่ะ
มีพนักงานคอยตอบกลับ 24 ชม.

โทรติดต่อ 0971732822  เครื่องปั่นครีม เครื่องบรรจุครีม เครื่องอบฟิล์ม เครื่องปั้มครีม เครื่องปั่นโฮโมจีไนเซอร์

10
ก.ล.ต.แจงวิธีซื้อหุ้น IPO สำหรับนักลงทุนที่ยังไม่ได้เปิดพอร์ต สามารถรับหุ้นแบบไร้ใบหุ้น แล้วไปเก็บในบัญชี 600 ได้รับหุ้นเร็วเท่ากับผู้ที่รับหุ้นเข้าบัญชีหลักทรัพย์ โดยไม่ต้องจัดส่งใบหุ้นทางไปรษณีย์

รายงานข่าวจากฝ่ายส่งเสริมความรู้ตลาดทุนและศูนย์ประสานงานต่างจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)ระบุว่า ที่ผ่านมา มีผู้สนใจ “จองหุ้น IPO” หรือ หุ้นที่บริษัทจดทะเบียนออกเสนอขายแก่ประชาชนครั้งแรก (IPO) จำนวนมาก โดยที่ยังไม่มีบัญชีหลักทรัพย์ หรือ ยังไม่ได้ “เปิดพอร์ต” 

 

ดังนั้น เมื่อได้รับการจัดสรรหุ้นจึงต้องรับเป็น “ใบหุ้น” และไม่สามารถโอนหุ้นแบบไร้ใบหุ้น (scripless) เข้าพอร์ตได้ทันทีเหมือนผู้ลงทุนที่มีบัญชีหลักทรัพย์อยู่แล้ว ซึ่งอาจทำให้เกิดความไม่สะดวก เช่น ได้รับใบหุ้นล่าช้า ใบหุ้นสูญหายระหว่างการจัดส่ง หรือใช้เวลาในการแปลงใบหุ้นให้เป็นแบบ scripless 

ทำความรู้จัก “บัญชี 600”  ทางเลือกรับหุ้น IPO สำหรับผู้ไม่มีบัญชีหลักทรัพย์
ทำความรู้จัก “บัญชี 600” ทางเลือกรับหุ้น IPO สำหรับผู้ไม่มีบัญชีหลักทรัพย์แต่ในปัจจุบันผู้ที่ไม่มีบัญชีหลักทรัพย์ไม่ต้องเป็นห่วงประเด็นดังกล่าวอีก เพราะผู้ลงทุนสามารถเลือกรับหุ้นแบบ scripless ได้ โดยหุ้นที่ได้รับจัดสรรไปจัดเก็บอยู่ใน “บัญชี 600”  

 

บัญชี 600 คืออะไร
บัญชี 600 คือ บัญชีที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เปิดไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) เพื่อเก็บรักษาหุ้นให้กับผู้ลงทุน ซึ่งบริษัทส่วนใหญ่ที่ทำ IPO หรือเสนอขายหลักทรัพย์ที่จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะมีบัญชีนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ลงทุนที่ยังไม่มีบัญชีหลักทรัพย์ สามารถนำหลักทรัพย์มาฝากไว้ในบัญชีนี้ได้ เพียงแจ้งความประสงค์ในใบจองหุ้น


ดังนั้น การได้รับหุ้นผ่านบัญชี 600 จะรวดเร็ว โดยเมื่อปิดการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป ทางบริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นให้กับผู้ที่จองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว โดยผู้ได้รับการจัดสรรจะได้รับหุ้นเข้าบัญชี 600 เช่นเดียวกับผู้ที่รับหุ้นเข้าบัญชีหลักทรัพย์

 

บัญชี 600 ดีอย่างไร
ข้อดีของบัญชี 600 คือ ผู้ลงทุนไม่ต้องมีบัญชีหลักทรัพย์ก็ซื้อหุ้นที่เสนอขายได้ และหุ้นจะถูกเก็บรักษาไว้กับ TSD จนกว่าเจ้าของจะทำธุรกรรม 

 

นอกจากนี้ ยังได้รับหุ้นรวดเร็วเทียบเท่ากับผู้ที่รับหุ้นเข้าบัญชีหลักทรัพย์ โดยไม่ต้องจัดส่งใบหุ้นทางไปรษณีย์ ซึ่งอาจล่าช้ากว่าที่คาดไว้ หรืออาจเกิดเหตุที่ทำให้ใบหุ้นชำรุดหรือสูญหาย ซึ่งการนำหุ้นเข้าบัญชี 600 จะไม่มีปัญหาเหล่านี้ 

 

อย่างไรก็ดี หากจะทำธุรกรรม เช่น ต้องการเปลี่ยนชื่อผู้ถือหรือขายหุ้นให้ผู้อื่น ก็สามารถดำเนินการผ่าน TSD หรือหากต้องการขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถโอนหุ้นจากบัญชี 600 เข้าบัญชีหลักทรัพย์ที่นักลงทุนไปเปิดกับบริษัทหลักทรัพย์ได้เช่นกัน

 

ซื้อขายหุ้นที่ฝากในบัญชี 600 ต้องทำอย่างไร
กรณีต้องการนำไปขายผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ  > ผู้ลงทุนต้องเปิดบัญชีหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ แล้วมอบหมายให้กับบริษัทหลักทรัพย์ ทำเรื่องโอนหุ้นจากบัญชี 600 เข้าบัญชีหลักทรัพย์ของผู้ลงทุน เพราะการโอนหุ้นจากบัญชี 600 ต้องเข้าบัญชีหลักทรัพย์ในชื่อเดียวกันเท่านั้น และผู้ที่ต้องการขายหุ้นในวันแรกของการเปิดซื้อขายบนกระดาน (first day trading) ควรทำเรื่องโอนหุ้นจากบัญชี 600 เข้าบัญชีหลักทรัพย์ล่วงหน้า เพื่อความสะดวกในการซื้อขาย
กรณีตกลงขายหุ้นให้ผู้อื่นแบบเจาะจงนอกตลาดหลักทรัพย์ฯ > เจ้าของหุ้นและผู้ซื้อต้องไปทำเรื่องโอนหุ้นที่ TSD เพื่อเปลี่ยนชื่อเจ้าของหุ้นในบัญชี 600 เป็นชื่อผู้ซื้อหรือเจ้าของใหม่
 

เดินหน้าสู่ scripless 100%
ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ASCO) ผลักดัน “การรับหุ้นแบบ scripless 100%” มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มทางเลือกและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ลงทุน 

 

ดังนั้น ผู้จองซื้อหุ้นจะมีทางเลือกรับหุ้นที่ได้รับจัดสรร 2 ทางเลือก ได้แก่ เข้าบัญชีหลักทรัพย์ และฝากไว้ที่บัญชี 600 

 

สำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการได้รับใบหุ้น ยังสามารถทำเรื่องขอใบหุ้นได้ที่ TSD หลังจากที่ได้รับจัดสรรหุ้นในบัญชี 600 แล้ว

11
คอนโด ย่าน จตุจักร ลุมพินี พาร์ค วิภาวดี-จตุจักร ขนาดเนื้อที่ 4 ไร่ อาคารชุดพักอาศัย สูง 21 ชั้น จำนวน 736 ยูนิต มีขนาดห้อง ตั้งแต่ 24-53 ตารางเมตร  ลุมพินี พาร์ค วิภาวดี-จตุจักรครบครันเพื่อวันทำงาน และการใช้ชีวิต ในทำเลที่เดินทางสะดวก และแวดล้อมด้วยสรรพสิ่ง สำหรับการใช้ชีวิต อย่างถนน วิภาวดีรังสิต  ลุมพินี พาร์ค วิภาวดี-จตุจักร เติมให้เต็มยิ่งกว่า ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก มากมาย 


 สิ่งอำนวยความสะดวก ของโครงการ คอนโด ลุมพินี พาร์ค วิภาวดี-จตุจักร
  • ร้านค้า
  • สระว่ายน้ำ
  • ห้องอเนกประสงค์
  • ลานฟิตแอนเฟิร์ม
  • สนามสตรีทบาส
  • Pocket Gardent
  • ฟิตเนส โซน
  • ห้อง เฮ้าเวิร์ก
  • ลานพักผ่อน
คอนโด |จตุจักร

12
คลินิกแก้หนี้ by SAM” ขานรับมาตรการแบงก์ชาติ ปรับเกณฑ์ใหม่อีกรอบก่อนสิ้นปี ช่วยคนเป็นหนี้เสียบัตร ก่อน 1 ต.ค. 64 สมัครเข้าร่วมโครงการได้ พร้อมขยายเวลาเปิดให้บริการทุกวัน 9 โมงเช้าถึง 1 ทุ่ม

นายธรัฐพร เตชะกิจขจร กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM เปิดเผยว่า “โครงการคลินิกแก้หนี้ by SAM” ขยายเกณฑ์คุณสมบัติผู้เป็นหนี้เสีย (NPL) บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด และสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันของธนาคารพาณิชย์และผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน (Non-Bank) ที่สนใจสมัครเข้าร่วม “โครงการคลินิกแก้หนี้ by SAM” จาก เดิม ที่ต้องมีสถานะเป็นหนี้เสีย (NPL) ก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็น ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2564 (ตามรายงานเครดิตบูโร ณ เดือนกันยายน 2564 ต้องมีสถานะค้างชำระ 91-120 วันขึ้นไป) โดยมีผลตั้งแต่ 17 พฤศจิกายน 2564  ตามมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

ธรัฐพร เตชะกิจขจร กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด 
ธรัฐพร เตชะกิจขจร กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด

 ทั้งนี้ คุณสมบัติสำหรับผู้สนใจสมัครเข้าร่วม “โครงการคลินิกแก้หนี้ by SAM”  ตามมาตรการล่าสุดของ ธปท. มีดังนี้

 1. เป็นบุคคลธรรมดาที่มีรายได้

2. อายุไม่เกิน 70 ปี  

3. มียอดหนี้บัตรรวมกันไม่เกิน 2 ล้านบาท

4. เป็นหนี้เสียก่อน 1 ตุลาคม 2564

 

และเพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาผลการสมัคร ตามแนวคิด “เอกสารครบ-จบไว” ควรเตรียมเอกสารสำคัญประกอบการสมัคร ดังนี้

1. สำเนาบัตรประชาชน

2. สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 1 เดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน (กรณีผู้มีรายได้ประจำ) / รายการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 3 เดือน  หรือหนังสือรับรองรายได้ (กรณีอาชีพอิสระ)

3. เอกสารรายงานเครดิตบูโร  โดยขณะนี้ ลูกค้า คลินิกแก้หนี้ by SAM และประชาชนทั่วไปสามารถมาตรวจเครดิตบูโรด้วยตนเองและรับรายงานผลได้ทันทีที่สำนักงาน “คลินิกแก้หนี้ by SAM”  

 

“คลินิกแก้หนี้ by SAM” ปรับเกณฑ์ใหม่ช่วยลูกหนี้บัตรฯ
“คลินิกแก้หนี้ by SAM” ปรับเกณฑ์ใหม่ช่วยลูกหนี้บัตรฯ


สำหรับผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้งเว็บไซต์ www.คลินิกแก้หนี้.com หรือ แอดไลน์ @debtclinicbysam และ Facebook คลินิกแก้หนี้ หรือติดต่อสอบถามรายละเอียด ได้ที่ “สายด่วนชนะหนี้ 1443”  โดย “คลินิกแก้หนี้ by SAM”  ขยายเวลาให้บริการตั้งแต่เวลา 9.00-19.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด เพื่อรองรับความต้องการและอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าได้มากขึ้น

 

ทั้งนี้ หากลูกค้าที่มีความประสงค์จะเดินทางเข้ามาติดต่อด้วยตนเองที่ สำนักงาน “คลินิกแก้หนี้ by SAM”  ที่ชั้น 4 (โซนลิฟท์แก้ว) ศูนย์การค้า ดิ อเวนิว รัชโยธิน ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  (สถานี BTS รัชโยธิน)  “คลินิกแก้หนี้ by SAM”  ขอความร่วมมือลูกค้าจะต้องแสดงผลการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็มหรือมีผลการตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นลบไม่เกิน 3 วันก่อนมาติดต่อที่สำนักงาน ซึ่งผลการตรวจดังกล่าว สามารถใช้แสดงได้ภายใน 1 สัปดาห์หากลูกค้าจำเป็นต้องเข้ามาติดต่อหลายครั้งในสัปดาห์นั้น

 

รวมทั้งต้องปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอื่นๆ ของศูนย์การค้าเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อาทิ การสแกนแอปพลิเคชั่น “ไทยชนะ” ก่อนเข้าพื้นที่ศูนย์การค้า  การสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา การตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าพื้นที่  การล้างมือด้วยแอกอฮอล์ และรักษาระยะห่าง 1-2 เมตร  เป็นต้น

13

หุ้น DTAC และ TRUE ราคาพุ่งขึ้น โดยเมื่อเวลา 9.58 น. หุ้น DTAC ราคาพุ่งขึ้น 10.30% มาอยู่ที่ 45.50 บาท เพิ่มขึ้น 4.25 บาท มูลค่าซื้อขาย 266.16 ล้านบาท

ขณะที่หุ้น TRUE พุ่ง 11.11% มาอยู่ที่ 4.80 บาท เพิ่มขึ้น 0.48 บาท มูลค่าซื้อขาย 584.17 ล้านบาท

บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) ระบุในบทวิเคราะห์ฯมีโอกาสเห็นการ"เก็งกำไร"หุ้น บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) และ บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (DTAC) ขึ้นไปเกิน 5.09 และ 47.79 บาท หลังบอร์ด TRUE, DTAC อนุมัติศึกษาควบรวม และรับทราบการทำคำเสนอซื้อโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข ซึ่งจะมีผลให้เกิดการตรสจสอบกิจการ (Due diligence) ของทั้งคู่ โดยมีการกำหนอัตราแลกเป็นหุ้นบริษัทใหม่ที่ 1 TRUE: 2.40072 MergeCo และ 1 DTAC: 24.53775 MergeCo ซึ่งจะส่งผลให้ส่วนได้เสียของบริษัทใหม่มาจาก TRUE 57.94% และ DTAC 42.06% (ใกล้เคียงกับขนาดของทั้งคู่ เทียบจากราคาปิดวันศุกร์ที่ 59.61% และ 40.39%)

นอกจากนี้ ปัจจัยบวกที่อาจผลักดันราคามาจาก Citrine (บริษัทร่วมทุนระหลายรูปหว่าง CP Holding และ Telenor Asia) ประกาศจะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ TRUE และ DTAC ที่ราคา 5.09 และ 47.76 บาท ซึ่งประเมินส่วนนี้เป็นการเปิดช่องให้ Strategic partner เดิม หรือผู้ถือหุ้นที่อาจค้านการควบรวม (อาทิ China Mobile, บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ, ประกันสังคม) ได้มีช่องทางในการ Exit

ขณะที่ในเชิงเก็งกำไร ราคาเสนอซื้อ (Tender offer price) ดังกล่าว อาจทำหน้าที่เป็นราคาพื้น (Floor price) ในการเก็งกำไรถึงมูลค่าของบริษัทที่ควบรวม (MergeCo) ที่ยังคงต่ำกว่า Market cap ของ AIS อยู่ราว 140%

ทั้งนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ (เครือซีพี) และกลุ่มเทเลนอร์ ประกาศการพิจารณาสร้างความร่วมมืออย่างเท่าเทียมกัน (Equal Partnership) โดยการสนับสนุนให้ TRUE และ DTAC ตั้งเป้าปรับโครงสร้างธุรกิจสู่การเป็นบริษัทเทคโนโลยี (Technology Company) ภายใต้ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีฮับ พร้อมเสริมธุรกิจเทคโนโลยีใหม่ การสร้างดิจิทัลอีโคซิสเต็ม และกองทุนสตาร์ทอัพ เพื่อสอดรับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีระดับภูมิภาค

ในระหว่างการศึกษาและพิจารณาการปรับโครงสร้างครั้งนี้ ธุรกิจของทรู และดีแทค จะยังคงดำเนินไปตามปกติของแต่ละบริษัท ในขณะที่เครือซีพี ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของทรู และกลุ่มเทเลนอร์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของดีแทค ตั้งเป้าที่จะหาข้อสรุปในรายละเอียดของความร่วมมืออย่างเท่าเทียมกัน (Equal Partnership) ซึ่งจะส่งผลให้ เครือซีพีและกลุ่มเทเลนอร์ ถือหุ้นเท่าเทียมกันในบริษัทใหม่ที่จะร่วมกันสร้างขึ้น

นอกจากนี้ ทรูและดีแทค จะดำเนินการตามเงื่อนไขต่าง ๆ ทั้งการตรวจสอบกิจการของอีกฝ่ายหนึ่งแล้วเสร็จเป็นที่พอใจ (Due Diligence) การขออนุมัติที่เกี่ยวข้องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นของทั้งสองบริษัท ตลอดจนการดำเนินขั้นตอนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ให้แล้วเสร็จ

ทั้งนี้ บริษัทใหม่ที่จะจัดตั้งขึ้น จะตั้งกองทุนมูลค่าประมาณ 100-200 ล้านเหรียญสหรัฐ ขึ้นมาเพื่อสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพบนแพลตฟอร์มดิจิทัล เน้นการสร้างผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ เพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคในประเทศไทย

14

วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ เริ่มส่งสัญญาณการฟื้นตัว ระบุโค้งสุดท้ายส่อแววไปได้สวย รับอานิสงส์การเปิดประเทศ – ภาคขนส่งกลับสู่ภาวะปกติ หนุนการเพิ่มสีสันการใช้เชื้อเพลิงคึก แจงที่ผ่านมาปรับกลยุทธ์ให้กองเรือแล่นให้บริการขนส่งในต่างประเทศเป็นหลัก พร้อมส่งซิกปี 65 จ่อเพิ่มเรือ 1 ลำ รองรับดีมานด์ขนส่งต่างประเทศ

นางชุติภา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด(มหาชน) หรือ VL เปิดเผยถึงภาพรวมธุรกิจในช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้ว่า จากสถานการณ์การฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ซึ่งสอดรับนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐบาล โดยเฉพาะการเปิดประเทศ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว ซึ่งทำให้ภาคกการลงทุนกลับมาฟื้นตัวมากยิ่งขึ้น และจากปัจจัยดังกล่าว เป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกต่อบริษัทฯ เนื่องจากดีมานด์การใช้ปริมาณพลังงานเชื้อเพลิงจะเพิ่มสูงขึ้น จากการเดินทางท่องเที่ยว รวมถึงภาคการขนส่งกลับมาสู่ภาวะปกติ  
“ ภายหลังจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐบาล รวมถึงการเปิดประเทศ เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว ซึ่งก็จะเป็นการกระตุ้นให้ภาคกการลงทุน ส่งผลบวกต่อความต้องการใช้พลังงานเชื้อเพลิงทั้งภายในประเทศเพิ่มขึ้น โดยในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ คาดว่ามีอัตราการใช้บริการเรือขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์เพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจุบัน VL มีกองเรือสำหรับรองรับการให้บริการขนส่ง ทั้งหมด 13 ลำ รวมเป็นน้ำหนักบรรทุก ประมาณ 41,800 เดตเวตตัน จะเห็นได้ว่า VL มีศักยภาพในการให้บริการขนส่งเป็นอย่างมาก เพียงแต่ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้บริษัทคู่ค้าทางธุรกิจ ไม่สามารถนำสินค้ามาใช้บริการขนส่งได้ ดังนั้นเชื่อในไตรมาสสุดท้ายนี้ หลังจากสถานการณ์เริ่มกลับสู่ภาวะปกติ VL ก็จะได้รับอานิสงส์การฟื้นตัวของภาคธุรกิจด้วยเช่นกัน ซึ่งจะทำให้ในช่วงโค้งสุดท้ายผลการดำเนินงานจะฟื้นตัว”

พร้อมทั้งยังได้กล่าวยอมรับว่า ในช่วงไตรมาส3/2564 ที่ผ่านมา VL ได้มีการปรับกลยุทธ์การให้บริการขนส่ง โดยมุ่งเน้นขยายเส้นทางดำเนินการให้บริการขนส่งเชิงพาณิชย์ในต่างประเทศ เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากความต้องการการขนส่งปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ในตลาดต่างประเทศ ยังมีการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในประเทศเวียดนาม ประเทศจีน และประเทศอินโดนีเซีย ที่มีความต้องการปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

อย่างไรก็ตาม จากดีมานด์ที่สูงขึ้นในต่างประเทศส่งผลให้บริษัทฯ จึงต้องปรับกลยุทธ์โดยนำเรือ V.L. 23 มาให้บริการขนส่งในกลุ่มประเทศดังกล่าวแทนการให้บริการขนส่งในประเทศที่มีการชะลอตัวในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้ปริมาณการส่งขนในต่างประเทศปรับตัวขึ้นมาแตะระดับสัดส่วน 30% จากเดิม 20%

นอกจากนี้ VL ยังคงเดินหน้ารักษาฐานลูกค้าในประเทศและขยายฐานลูกค้าในต่างประเทศ โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีโอกาสเติบโตทางธุรกิจสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการขยายเส้นทางการเดินเรือใหม่ๆ ไปยังแถบประเทศอินเดีย–จีน เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ให้สอดรับกับแผนในปี 2565 ที่บริษัทฯ คาดว่าจะเพิ่มเรืออีก 1 ลำ

15
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) และ บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (DTAC) แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์เช้าวันนี้ เกี่ยวกับการศึกษาความเป็นไปได้ในการควบบริษัทระหว่างกัน และรับทราบความประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อนการทำคำเสนอซื้อ (Conditional Voluntary Tender Offer) ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) เมื่อวันที่ 20 พ.ย.64 มีมติอนุมัติให้บริษัทศึกษาความเป็นไปได้ และดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการควบบริษัทระหว่างกัน โดยให้แต่ละบริษัทเข้าทำบันทึกความตกลงเบื้องต้นแบบไม่มีผลผูกพัน (Non -Binding Memorandum of Understanding) เพื่อบันทึกความประสงค์ของคู่สัญญาในการพิจารณาและศึกษาการรวมธุรกิจระหว่างกันด้วยวิธีการควบบริษัท(Amalgamation) รวมถึงกำหนดเงื่อนไขบังคับก่อนของการควบบริษัท

นอกจากนี้ยังได้พิจารณากำหนดอัตราการจัดสรรหุ้น (Swap Ratio) สำหรับการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบบริษัท (บริษัทใหม่) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ TRUE และผู้ถือหุ้นของ dtac ในอัตราส่วนดังนี้

1 หุ้นเดิมใน TRUE ต่อ 2.40072 หุ้นในบริษัทใหม่ และ 1 หุ้นเดิมใน DTAC ต่อ 24.53775 หุ้นในบริษัทใหม่

อัตราการจัดสรรหุ้นข้างต้นกำหนดขึ้นจากสมมุติฐานว่า ภายหลังการควบบริษัท บริษัทใหม่จะมีหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด จำนวน 138,208,403,204 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท อย่างไรก็ตาม จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดและมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทใหม่ ภายหลังการควบบริษัทจะมีการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมของ TRUE และ DTAC พิจารณาอนุมัติตามขั้นตอนของการควบบริษัทต่อไป

2. รับทราบจากบริษัท ซิทริน โกล. จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน (Joint Venture Company) ระหว่างบริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ TRUE และ Telenor Asia ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ DTAC โดย Citrine Global มีความประสงค์ที่จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อนการทำคำเสนอซื้อในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 5.09 บาท

ด้านที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (DTAC) ก็มีมติอนุมติให้ทำการศึกษาความเป็นไปได้ และดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการควบบริษัทระหว่างกัน รวมถึงการ MOU เพื่อบันทึกความประสงค์ของคู่สัญญาในการพิจารณาและศึกษาการรวมธุรกิจกับ TRUE เข้าด้วยกันด้วยวิธีการควบบริษัท (Amalgamation) รวมถึงกำหนดเงื่อนไขบังคับก่อนของการควบบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทพิจารณากำหนดอัตราการจัดสรรหุ้น (Swap Ratio) สำหรับการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบบริษัท (บริษัทใหม่) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของ True ในอัตราส่วนดังนี้ 1 หุ้นเดิมในบริษัทฯ ต่อ 24.53775 หุ้นในบริษัทใหม่ และ 1 หุ้นเดิมใน True ต่อ 2.40072 หุ้นในบริษัทใหม่

Telenor Asia Pte Ltd (Telenor Asia) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ DTAC สนับสนุนให้บริษัทพิจารณาดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้และดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการควบบริษัทตามรายละเอียดข้างต้น นอกจากนี้ รับทราบว่า Citrine Global มีความประสงค์ที่จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อนการทำคำเสนอซื้อ ราคาเสนอซื้อหุ้นละ 47.76 บาท

การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยสมัครใจดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ไม่ประสงค์จะถือหุ้นในบริษัทใหม่ สามารถขายหุ้นของตนในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยสมัครใจได้

Pages: [1] 2 3 ... 19